Chain Details ~ Created on: Feb 17, 2023 16:16:23 GMT
SHRAPNEL
Shrapnel On Avalanche
INDEXED
2tdRBvNEUhoD6ZWYF9b5NBdj5hHwWPfvSq1EnzvV8QU2XjLNy9

Connect wallet

MetaMaskMetaMask
Disconnected
⚪️
WalletConnectWalletConnect
Disconnected
⚪️