/
Address

Click to copy

0xE457c5Fe85d0563B2CA389354Da307516a8EDD87
Name
VRYNT
Symbol
VRYNT
Standard
ERC20
Max supply
10,000,000,000.00 VRYNT
Total supply
10,000,000,000.00 VRYNT
Decimals
18
Holders